Smartech IT | SOC

Deklaracja polityki działania w zakresie określonym dokumentem RFC 2350

Dokument RFC 2350 (PL)

Celem dokumentu jest przedstawienie możliwości reagowania na incydenty związane z bezpieczeństwem komputerowym. Dokument przedstawia ogólny zestaw zagadnień, misję, obszar działania, które realizuje dla swoich klientów zespół bezpieczeństwa a także punkty kontaktowe.

Otwórz deklarację           Pobierz plik podpisu ⭳

Document RFC 2350 (ENG)

The purpose of this document is to present our capabilities of responding to incidents related to computer security. The document contains the mission, general information, area of activity in which our team operates to secure our clients and contact information. 

Open declaration           Download signature file ⭳